Verjaringstermijnen

De hoofdregel is dat een rechtsvordering verjaard door verloop van 20 jaren. 

Verjaring wil zeggen dat de wettelijke verplichting tot nakoming van een rechtsvordering vervalt.  Nakoming is niet langer afdwingbaar. Er ontstaat slechts een morele verplichting tot nakoming. Op de hoofdregel maakt de wet een aantal uitzonderingen. 

In de volgende gevallen is de verjaringstermijn namelijk 5 jaren:

· Nakoming van een overeenkomst tot een geven of een doen;

· Periodieke vorderingen, zoals huur, lijfrenten etc.;

· Schadevergoeding of betaling van een boete;

· Ontbinding van de overeenkomst vanwege wanprestatie. 

Wanprestatie wil zeggen, dat een van de partijen zijn verplichtingen  niet of niet goed is nagekomen

De vordering tot het betalen van de koopprijs vervalt na 2 jaren.

De verjaring kan worden stopgezet door stuiting. Stuiting wil zeggen dat  doordat de schuldeiser ondubbelzinnig laat weten dat hij zijn vordering  opeist, de verjaring wordt stopgezet. Vanaf dat moment begint de  verjaringstermijn opnieuw. De verjaringstermijn begint te lopen op de  dag volgend op de dag waarop nakoming kan worden gevorderd.