Schuldsanering

Sinds 1 december 1998 is het voor natuurlijke personen oftewel voor particulieren mogelijk om in aanmerking te komen voor schuldsanering op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Deze wet is ondergebracht in de faillissementswet. De WSNP biedt aan de schuldenaar de mogelijkheid om met een schone lei te beginnen wanneer de regeling met goed gevolg is doorlopen.

Een schuldenaar kan via de Rechtbank een wettelijke schuldsanering afdwingen. De Rechtbank beoordeelt het verzoek aan de hand van twee criteria. Het moet of redelijkerwijs te voorzien zijn dat de schuldenaar niet kan voortgaan met het betalen van zijn schulden, of de schuldenaar moet al zijn opgehouden met de betaling van zijn schulden. Bovendien geldt de voorwaarde dat voor toepassing van de regeling de schuldenaar kan aantonen dat er schikkingsonderhandelingen met de schuldeisers zijn gevoerd. Op deze manier wordt gewaarborgd dat de schuldenaar eerst probeert een minnelijke schikking te treffen voordat hij naar de rechter stapt.

Wanneer het verzoek wordt toegekend door de rechter, benoemt de rechter een bewindvoerder. De bewindvoerder kan zowel een advocaat als een medewerker van de gemeentelijk kredietbank zijn. De bewindvoerder zal toezicht houden op de schuldenaar. Zo zal de bewindvoerder in de eerste periode alle posten van de schuldenaar onder ogen krijgen. Op deze manier kan de bewindvoerder er achterkomen of de schuldenaar schulden heeft verzwegen. Ook verkoopt de bewindvoerder bezittingen van de schuldenaar en stort de opbrengsten op een boedelrekening. Daarnaast moet de schuldenaar gedurende een periode van drie tot vijf jaar maandelijks een deel van zijn inkomen in de boedel storten.

Aan het einde van de schuldsaneringsperiode worden van het saldo op de boedelrekening eerst de saneringskosten betaald. Hieronder valt het salaris van de bewindvoerder. Het restant wordt verdeeld onder de schuldeisers. Bij de verdeling wordt aan preferente schuldeisers een twee maal zo hoog percentage uitgekeerd als aan concurrente schuldeisers. Na afloop van de periode kan de schuldenaar een nieuwe start maken. Nadat de schuldsanering is afgewikkeld kunnen de crediteuren het restantbedrag van hun schulden niet meer opeisen van de natuurlijke persoon.

Vraag tijdig advies in alle gevallen waarmee u te maken krijgt.

info@ader.nl