Moet het retentierecht wel in uw algemene voorwaarden ?

De garagehouder, die twijfelt of zijn klant wel de reparatie wil betalen, kan de door de klant aan hem in reparatie gegeven auto onder zich houden, totdat de rekening is betaald. Menig garagehouder werkt op deze manier. Het voordeel van de garagehouder is, dat hij geen debiteurenrisico heeft. Hij heeft zekerheid, dat zijn werk wordt betaald. De garagehouder doet dit door - in juridische termen gesproken - gebruik te maken van het aan hem toekomende retentierecht. Hij houdt de auto onder zich totdat is betaald.

In de beginjaren '90 heeft de Hoge Raad bepaald, dat ook de aannemer een reten-tierecht heeft. Indien de opdrachtgever de (termijn)facturen niet betaalt, heeft de aannemer het recht om hekken rond-om de in aanbouw zijnde woning te plaatsen, zodat deze woning in de feite-lijke macht komt van de aannemer. Van belang is, dat derden duidelijk kunnen zien, dat de aannemer zich op het reten-tierecht beroept. Indien de opdrachtgever zich alsnog toegang verschaft tot het pand, is het retentierecht verloren gegaan. Het is derhalve van belang om ervoor te zorgen, dat in die situatie de woning goed bewaakt blijft en in de feitelijke macht van de aannemer blijft.
Aan de aannemer komt geen beroep op retentierecht toe, indien hij zelf zijn verplichtingen niet is nagekomen. Dit laatste geldt uiteraard ook voor de garagehouder. Op de eigen prestaties mag geen kritiek mogelijk zijn !! 

Voordeel retentierecht Het voordeel van het retentierecht is, dat onder omstandigheden het recht ook tegen derden werkt met een ouder recht, bijvoorbeeld de hypotheekbank. Het is in de situaties, waarin een aan-nemer gebruik maakt van het retentierecht verstandig om de uitvoering zeer zorgvuldig te regisseren. In de praktijk is het gebruik van het retentierecht een belangrijk middel gebleken om onwil-lige debiteuren tot betaling te prikkelen.

Voorbeelden van retentierecht in algemene voorwaarden (vrij om over te nemen):

Voorbeeld 1 : Transport Artikel 4 - RETENTIERECHT (Transport en Logistiek Nederland 1983)

1. De vervoerder heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op goederen en documenten, die hij in verband met de vervoerovereenkomst onder zich heeft. Dit recht komt hem echter niet toe jegens een derde, indien hij op het tijdstip dat hij de goederen ten vervoer ontving, reden had te twijfelen aan de bevoegdheid van de afzender/opdrachtgever jegens die derde de goederen ten vervoer ter beschikking te stellen.

2. Tegenover de afzender/opdrachtgever of de ontvanger/geadresseerde kan de vervoerder het recht van retentie uitoefenen op goederen, gelden en documenten voor hetgeen hem verschuldigd is of zal worden terzake van het vervoer van de goederen.

3. Hij kan dit recht tevens uitoefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de goederen drukt.

4. De vervoerder kan het in de leden 2 en 3 toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de afzender/opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande vervoerovereenkomsten.

5. Zolang de goederen niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen, heeft de vervoerder het recht om van de afzender/opdrachtgever te vorderen, dat zekerheid gesteld wordt voor de vracht en alle vorderingen die hij ten laste van de afzender/opdrachtgever heeft of zal krijgen en heeft hij het recht het vertrek van het vervoermiddel uit te stellen, dan wel eenmaal aangevangen vervoer op te schorten zolang niet aan zijn vordering tot het stellen van zekerheid is voldaan.

6. De vervoerder is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die uit een uitstel of opschorting als hierboven bedoeld, voortvloeit.

Voorbeeld 2 : Goederen Artikel 17 Retentierecht. :

Wanneer Nieuwkoop goederen van de opdrachtgever onder haar heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Nieuwkoop heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Voorbeeld 3 : Dienstverlening (Garage volgens Bovag) Artikel 12 - Retentierecht :

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet, ook indien het kosten betreft van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto of indien er andere vorderingen zijn, die voortvloeien uit een contractuele relatie met de opdrachtgever/koper. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Auto genoemd in artikel 20 lid 3 of bij de gewone rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid, bijvoorbeeld via een storting in dep™t bij de Geschillencommissie Auto, heeft gesteld.