Het eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsvoorbehoud houdt in dat een verkoper van een bepaalde zaak ondanks aflevering van deze zaak aan de koper de eigendom daarvan nog niet verliest. De eigendom van de zaak gaat pas verloren wanneer de koper de (volledige) koopprijs  heeft betaald. 
Het eigendomsvoorbehoud moet in een koopovereenkomst of in de algemene voorwaarden worden opgenomen.     

Voorbeeld-clausule eigendomsvoorbehoud:    

"De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren      goederen, totdat de koopprijs voor al deze  goederen geheel is voldaan."

Tip:

Op grond van de bijzondere verhaalspositie van de Fiscus en de mogelijke afkoelingsperiode in een faillissement, is het voor u van belang om de zaken die door u onder      eigendomsvoorbehoud zijn geleverd terug te eisen en eventueel te halen bij het bedrijf of de      particuliere afnemer. Dit kan ook bij artikelen waarop door de verkoper het pandrecht is gevestigd. Doe dit wel voor het faillissement. Raadpleeg vanwege de formaliteiten (vooral bij pandrecht) daarbij steeds een deskundige. Mocht u echter ondanks alles toch achter het net vissen en van de curator het bericht  ontvangen dat er voor u geen betaling of deelbetaling inzit, dan is er in  ieder geval een  mogelijkheid om de door u reeds afgedragen BTW terug te krijgen.