Voorbeeld Betalingscondities :

* deze kunt u zelf aanpassen en toevoegen aan uw algemene voorwaarden

* het is belangrijk dat uw klant een kopie krijgt van uw voorwaarden en deze ondertekent retourneerd.

1. Alle bedragen voor honoraria, verschotten en leveringen inclusief eventuele omzetbelasting,
zijn terstond opeisbaar zonder korting.

2. Reclames kunnen slechts worden ontvangen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk worden
ingediend binnen 30 dagen na deze declaratiedatum. Indien de debiteur aangaande het gedeclareerde een specificatie of toelichtingwil ontvangen, kan hij dit tot uiterlijk 30 dagen na
declaratiedatum kenbaar maken.

3. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de declaratiedatum. Na het verstrijken     van deze termijn staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te
belasten met het nemen van incassomaatregelen.

4.Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn gedeclareerde     bedragen rentedragend ingaande 30 dagen na de declaratiedatum zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door de debiteur verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte daarvan.

5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met begrip van de     buitengerechtelijke incassokosten ) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke     incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van EURO. 50,--     alles exclusief omzetbelasting.

6. Alle openstaande vorderingen zullen worden overhandigd aan de Nederlandse Incassodienst te Eindhoven