* Eenmanszaak : 

- de eigenaar is verantwoordelijk / aansprakelijk 

- alle bezittingen worden in de onderneming betrokken

- ook de bezittingen van de partner kunnen worden betrokken

* Vennootschap onder firma : 

- alle eigenaren zijn verantwoordelijk / aansprakelijk

- alle bezittingen worden in de onderneming betrokken

- ook de bezittingen van de partner kunnen worden betrokken

* Commanditaire Vennootschap :

- een "stille" vennoot is aansprakelijk voor het geïnvesteerde bedrag

- overige aansprakelijkheid is hetzelfde als onder EZ en VOF

* Besloten Vennootschap 

- de b.v. is een zelfstandig rechtspersoon 

- de financiële betrokkenheid van de aandeelhouders blijft beperkt tot 

  het bedrag waarmee zij in de b.v. deelnemen

- bij aantoonbaar verwijt, mismanagement kan de directie aansprakelijk 

  worden gesteld

Stichting

Een stichting kan door één persoon en mag door meer personen worden opgericht. Deze oprichting moet plaatsvinden bij notariële akte. Dit kan ofwel zijn een akte waarbij direct een stichting in het leven wordt geroepen, danwel een testament waarbij de stichting pas ontstaat na overlijden van de erflater.

De notariële akte moet volgens de wet de statuten (organisatie-regels) van de stichting bevatten, welke tenminste vermelden:
de naam van de stichting;
de gemeente waar zij haar zetel heeft;
het doel van de stichting;
de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders;
de (wijze van vaststelling van de) bestemming van een eventueel overschot na vereffening van de stichting.


De stichting mag een onderneming drijven, maar de winst die gemaakt wordt moet gebruikt worden voor het doel van de stichting, welke niet mag inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of aan personen die deel uitmaken van haar organen (bijvoorbeeld het bestuur).

De wet stelt voor de stichting slechts één orgaan verplicht, te weten: het bestuur. De stichting mag géén leden hebben, dit in tegenstelling tot een vereniging welke juist leden moet kennen. Het komt er op neer dat de stichting geen orgaan mag hebben, dat vergelijkbaar is met de algemene ledenvergadering binnen de vereniging. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting d.w.z. zij heeft de leiding betreffende alle zaken van de stichting. Sommige bestuurstaken kunnen aan andere organen worden opgedragen. Ook kunnen de statuten bepalen dat voor de uitoefening van bepaalde bestuursbevoegdheden de voorafgaande goedkeuring van een ander orgaan is vereist. Het bestuur kan bestaan uit één persoon of uit meerdere personen. De wijze van benoeming en ontslag van bestuurders moet in de statuten worden geregeld. De eerste bestuurders worden meestal benoemd bij de akte van oprichting. Tijdens het bestaan van de stichting geschiedt de benoeming van nieuwe bestuurders vaak door het bestuur zelf (coöptatie). Naast deze twee organen is het mogelijk om een raad van toezicht/commissarissen in te stellen, die zich bezighoudt met het toezicht op het bestuur.

Na oprichting moet de stichting worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zolang dit niet is gebeurd is iedere bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor alle tijdens zijn bestuur verrichtte handelingen waardoor hij de stichting verbindt. Ook moet bij het handelsregister een afschrift van de statuten worden neergelegd en moeten worden ingeschreven de personalia van alle bestuursleden, onder vermelding of zij bevoegd zijn de stichting persoonlijk, gezamenlijk of tezamen met een of meer anderen te vertegenwoordigen, alsmede de personalia van de eventuele gevolmachtigden. Dit alles regelt uw notaris na ondertekening van de oprichtingsakte.